Polityka prywatności

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji usług szkoleniowych, pragniemy poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić powierzone nam dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO chcemy Panią/Pana poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas Pani/Pana dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Tymoteusz Szczotka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dalpinex Tymoteusz Szczotka z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 71, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532518131, REGON: 361300113, e-mail: biurodalpinex@gmail.com, (dalej: Administrator).

W jaki sposób można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: biurodalpinex@gmail.com.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w tym do:

 • realizacji usług szkoleniowych
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej
 • obsługi reklamacji

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Dalpinex Tymoteusz Szczotka (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), w następujących celach:

 • windykacji należności
 • obrona własnych roszczeń (prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych}
 • prowadzenia analiz statystycznych

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w

tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Dalpinex
 • zapisywania danych w plikach cookies
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy

Komu są przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom współpracującym takim jak np.: księgowość, zleceniobiorcy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług z Administratorem, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy tzn. umowy o udział w szkoleniu.

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Administratora zgód lub innych oświadczeń. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody, będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych lub uzyskania ich kopii.

Można Pan/Pani także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli Pani/Pan poweźmie informację o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć spoza UE i EOG.

Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).