REGULAMIN SZKOLEŃ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Tymoteusz Szczotka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DALPINEX Tymoteusz Szczotka z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 71, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532518131, REGON: 361300113,  wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.24/00060/2023,  występującą również pod marką Szkoła Drzewa, dalej jako „Organizator”.
 2. Organizator posiada biuro zlokalizowane przy ul. Cieszyńskiej 71, 43-300 Bielsko-Biała otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez skrzynkę mailową: biuro@szkoladrzewa.pl oraz pod numerem telefonu: 607 402 220.
 4. Oferta szkoleniowa, ważne informacje na temat szkoleń, jak również terminy szkoleń zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.szkoladrzewa.pl.
 5. Szkolenia funkcjonują na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który w szczególności określa prawa i obowiązki Uczestników związane z udziałem w szkoleniach.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulamin przed rozpoczęciem szkolenia i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu, godzin zajęć oraz wykładowcy prowadzącego zajęcia z przyczyn niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji ze szkolenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia szkolenia. W razie odwołania szkolenia lub rezygnacji Uczestnika ze szkolenia z przyczyn wskazanych w zadaniu poprzedzającym, Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za szkolenie w terminie 7 dni od dnia odwołania szkolenia/otrzymania od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia. Za dzień zwrotu opłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą na żądanie Uczestnika.

§ 2. Zapisy na kursy i płatności

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje drogą mailową na adres: biuro@szkoladrzewa.pl lub telefoniczną pod numerem: 607 402 220.
 2. Opłaty za szkolenie należy wnosić zgodnie z otrzymanymi od Organizatora informacjami. Konto do wpłat przelewem: Santander Bank Polska 83 1090 1740 0000 0001 3041 8621. Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 3. Zgłoszenie uznaje się za potwierdzone po wpłacie zaliczki w wysokości 600 zł na konto podane w § 2.  ust. 2. Z chwilą wpłaty zaliczki , pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi udziału w wybranym szkoleniu.
 4. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie. Za dzień uiszczenia zaliczki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na podane przez uczestnika szkolenia dane.
 6. Opłata za kurs nie obejmuje wyżywienia oraz noclegu. Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz nie rezerwuje noclegów uczestnikom.

§ 3. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Organizator potwierdza termin oraz miejsce rozpoczęcia szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem.
 2. Uczestnik powinien zgłosić się na szkolenie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Organizatora, wraz ze swoim sprzętem, jeżeli taki posiada.
 3. Organizator zapewnia cały sprzęt potrzebny do odbycia kursu.
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali szkoleniowej Organizatora przy
  ul. Cieszyńskiej 71 w Bielsku-Białej lub innych salach (w przypadku organizacji szkolenia w innym mieście), wskazanych przez Organizatora. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenach leśnych w Bielsku-Białej, Warszawie lub w innych miastach, wskazanych wcześniej przez Organizatora.
 5. Wszelkie materiały przekazane w trakcie szkolenia można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek własny i w celach niekomercyjnych. Obowiązuje zakaz kopiowania, upowszechniania przekazanych materiałów szkoleniowych. Wszelkie materiały przekazane w trakcie szkolenia, są objęte prawami autorskimi.
 6. Obowiązkiem uczestnika jest:
  1. przestrzeganie zasad uczestnictwa określonych przez Organizatora i podanych do wiadomości słuchaczy;
  2. wypełnienie karty danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, oświadczenia NNW (jeśli jest wymagane), listy obecności oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia;
  3. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu;
  4. uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz egzaminach organizowanych przez Organizatora;
  5. regulowanie płatności w wysokości i na warunkach określonych przez Organizatora.
 1. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, gdy ukończy szkolenie
  z wynikiem pozytywnym z egzaminu, opłaci szkolenie oraz uzupełni i podpisze niezbędne do jego wydania dokumenty przekazane przez Organizatora. Zaświadczenia są wydawane na podstawie §22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
 2. W szkoleniach może uczestniczyć wyłącznie osoba pełnoletnia. Każdy Uczestnik bierze udział w szkoleniu wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji a w szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń. Kobiety w ciąży i/lub osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia nie mogą brać udziału w szkoleniu.
 3. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia Regulaminowi przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania, należy niezwłocznie zgłosić tę okoliczność prowadzącemu szkolenie.
 5. Uczestnik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości Organizatora z:
   1. odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek zgłoszenia na szkolenia;
   2. odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie w przedmiotach stanowiących własność Uczestnika lub znajdujących się w jego posiadaniu, w trakcie szkolenia (w szczególności, sprzętu wniesionego przez Uczestnika).

§ 4. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

i przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. W przypadku zawarcia umowy udziału w szkoleniu, które odbywa przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość po przeprowadzeniu szkolenia w całości, tj. po spełnieniu świadczenia przez Organizatora.
 2. Powyższe uzasadnione jest treścią art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Wyłączenie to stosuje się także do przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 1-2 powyżej, w przypadku, gdy konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy udziału w szkoleniu, może on odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail). Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Termin do odstąpienia od umowy zostanie zachowany, jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator zwróci konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wszystkie otrzymane płatności, w szczególności opłatę za szkolenie, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.   
 8. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, Organizator wyraźnie wskazuje, że podmiot niebędący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

§ 5. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłaszać mailowo (biuro@szkoladrzewa.pl) lub telefonicznie: 607 402 220. W przypadku rezygnacji nie później niż na 5 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia, wniesiona opłata za kurs pomniejszona  o równowartość 20% kosztu kursu (koszty manipulacyjne) ulega zwróceniu, chyba że odstąpienie od umowy następuje na podstawie § 4. Przy rezygnacji zgłoszonej w okresie krótszym niż 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, opłaty nie są zwracane.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Uczestników w ramach udziału w szkoleniu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz polską Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Tymoteusz Szczotka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DALPINEX Tymoteusz Szczotka z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 71, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532518131, REGON: 361300113, numer telefonu: 607 402 220, adres e-mail: biuro@szkoladrzewa.pl. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zostały zawarte w Polityce prywatności na stronie WWW Organizatora oraz w jego siedzibie.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć pisemną reklamację dotyczącą szkolenia w terminie do 7 dni od daty jego zakończenia na adres: ……………………….. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika, nazwę i datę szkolenia, którego reklamacja dotyczy oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 3. Odpowiedź na reklamację wraz z rozstrzygnięciem zostanie udzielona i przekazana uczestnikowi kursu do 30 dni od złożenia zgłoszenia zawierającego wszystkie elementy wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 8. Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie, powszechnie obowiązujące przepisy.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane za nieważne, Regulamin w pozostałej części pozostanie ważny, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta. Nieważne postanowienie Strony zastąpią innymi, ważnymi postanowieniami, które będą możliwe jak najbliższe celowi nieważnego postanowienia.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy o udział w szkoleniu, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora (nie dotyczy konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta).

 

 

 

……………………………….., dnia …………………

(miejscowość, dzień)

Dane Konsumenta*:

Imię i nazwisko:   …………………………….

Adres:   …………………………….

Adres e-mail:   …………………………….

Tymoteusz Szczotka

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DALPINEX Tymoteusz Szczotka

ul. Cieszyńskiej 71, 43-300 Bielsko-Biała

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym odstępuję od umowy o udział w szkoleniu zawartej w dniu ………………. z Tymoteuszem Szczotką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DALPINEX Tymoteusz Szczotka – w zakresie następującego Szkolenia: …………………………………………………………….. (nazwa szkolenia).

Zwrot ceny za szkolenie w wysokości …………………..…. zł brutto proszę dokonać metodą płatności w jakiej dokonano płatności za usługę.  

……………………………………………

(podpis)

*Formularz stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta tj. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w takim jednak przypadku, konieczna jest odpowiednia modyfikacja danych Konsumenta (konieczne jest wskazanie nazwy firmy, numeru NIP).